تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
آموزش دروس ابتدایی


جمله استثنائیان باوفا کم توان ذهنی و ناشنوا

کودک معلول و نابینای من اختران آبی دنیای من

یاس های سبز باغ زندگی عشق می باید شما را بندگی

عشق یعنی با شما همدم شدن زخم های جسمتان مرهم شدن

عزم و ایمان شما را هر که دید از نگاه مستتان صد خوشه چید